Badania gruntu

 

 

 

3.Przekrój geologiczno-inżynierski w skali 1:200;

 

 

„Ocena geologiczno-inżynierska warunków geologicznych i hydrogeologicznych posadowienia fundamnetu pośredniego” Badania geologiczne

 

jest ustalenie warunków geologicznych i hydrogeologicznych (zalegania wody gruntowej) dla posadowienia funamentu pośredniego. Posadowiony ma on być na głębokości 460 metrów. Podstawę do rozpoznania podłoża gruntowego (geologicznego) stanowiły wiercenia geologiczne w zakresie ich głębokości od 150 do 200 m p.p.t.. Wiercenia geologiczne wykonano metodą na płuczkę. Zamykania poziomów wodonośnych dokonywano w rurach.

 

4.Budowa geologiczna Na powierzchni znajduje się warstwa humusu o grubości wahającej się od 1 do 4 metrów. Pod nim zalegają głównie geologiczne czwartorzędowe plejstoceńskie osady lodowcowe oraz osady trzeciorzędowe. Występują warstwy gliny, gliny piaszczystej, iłów, piasków, pospółki oraz pyłów. Większość z nich nie tworzy regularnych warstw geologicznych, lecz wzajemnie się zazębia i przewarstwia. Pod warstwą humusu zalega warstwa nasypu niekontrolowanego, która sięga do głębokości. Poniżej znajduje się

 

5.Prognoza wpływu obiektu na środowisko

 

4.Wyniki wierceń geologicznych;

 

1.Geologiczna mapa poglądowa w skali 1:200;

 

Od głębokości 5m do 6m rozciąga się hydrogeologiczna warstwa nieprzepuszczalna składająca się z gliny piaszczystej i iłów – czyli gruntów spoistych, drobnoziarnistych. Zaraz pod tymi warstwami znajduje się lustro wody

 

3.Budowa geologiczna:

 

gruntowej pod ciśnieniem na głębokości Teren jest zadraniony i brak na nim powierzchniowych cieków wodnych oraz zbiorników hydrogeologicznych. Otwory geologiczne, na podstawie których dokonano rozpoznania podłoża, wykonane zostały w miejscach obejmujących cały obszar, na którym ma powstać. Otwory oznaczył geolog następującymi cyframi dla następujących rzędnych terenu:

 

warstwa gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych niespoistych, które stanowią warstwę przepuszczalną dla lustra wody gruntowej znajdującego się na głębokości.

 

Niżej zalegają warstwy się z gliny. Planowany poziom posadowienia przyjęto poniżej poziomu wody gruntowej. Na czas budowy proponuję się ustawienie ścianek szczelnych oraz skorzystanie z igłofiltrów i pomp w celu czasowego obniżenia poziomu wód gruntowych. GEOLOGIA INŻYNIERSKA przeciwwilgociowej chroniącej obiekt przed działaniem wody gruntowej pod ciśnieniem. Ponadto obiekt ma być posadowiony na gruntach spoistych, a więc konieczne jest ich piasku grubego do i pospółki geologicznej. Pod warstwą nieprzepuszczalną pod kątem hydrogeologicznym plasuje się warstwa przepuszczalna składająca się głównie z pyłów, pospółki i piasku grubego i właśnie w tej warstwie występuje woda gruntowa na głębokości 5m. Poniżej znajduje się warstwa nieprzepuszczalna składająca się z gliny.

 

Ostatnią badaną warstwa jest warstwa gliny i piasku gliniastego. Obie one tworzą warstwę nieprzepuszczalną, a poziomu wód gruntowych. Na obiekcie konieczne będzie wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej chroniącej obiekt przed działaniem wody gruntowej pod ciśnieniem. Warstwy gliny tworzą raczej warstwy ciągłe i regularne. Warstwa ta rozciąga się do głębokości od Kolejną warstwą, jest warstwa przepuszczalna składająca się z piasku drobnego , średniego i pospółki. Lokalne zmiany środowiska geologicznego i hydrogeologicznego dotyczyć będą:

 

• morfologii terenu w następstwie usunięcia humusu na czas realizacji inwestycji;

 

4.Prognoza wpływu obiektu na środowisko:

 

Projektowany obiekt można zaliczyć do inwestycji która tylko pośrednio (podczas budowy) wpływa na środowisko geologiczne i hydrogeologiczne. W czasie realizacji inwestycji występują okresowe uciążliwości wpływające na geologia

 

• gleby zniszczonej lokalnie przez roboty budowlane i ruch pojazdów oraz emisji spalin;

 

• czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej za pomocą igłofiltrów;

 

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko geologiczne i hydrogeologiczne powinno polegać na odpowiednim przygotowaniu miejsc postojowych dla maszyn i środków transportu na plac budowy.

 

odwierty